P L A S M A   L C D   E   L E D:     N E C   8 0"   M U L T I S Y N C    V  8 0 1